Varslingskanal

Norway Seafoods verdsetter åpenhet og gjennomsiktighet. Vi fokuserer på å etablere en bedriftskultur der folk leverer gode resultater på en ansvarlig måte. Norway Seafoods jobber for å fremme en bærekraftig forvaltning av marine ressurser og å sikre at våre fangst- og produksjonsmetoder utgjør en bærekraftig praksis. Norway Seafoods tilbyr produkter av høy kvalitet, produsert på en miljøvennlig, etisk og samfunnsansvarlig måte.

Norway Seafoods har etablert en varslingskanal slik at ansatte og andre kan melde fra om mulige misligheter og kritikkverdig forhold uten frykt for represalier. Eksempler på slike kritikkverdige forhold er HMS-brudd, trakassering, innsidehandel, hvitvasking av penger, svindel, bestikkelser og kickbacks eller andre lovbrudd eller brudd på våre interne retningslinjer.
 

Slik varsler du
Norway Seafoods ansatte oppfordres til først å diskutere og melde fra om mulige kritikkverdige forhold til nærmeste overordnede, en annen ledende ansatt, tillitsvalgt/verneombud eller personalaveldingen. Dersom dette ikke anses å være tilstrekkelig eller hensiktsmessig, kan forholdet rapporteres gjennom varslingskanalen.

Varslinger innkommet i varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC er dedikerte, opprettholder en høy etisk standard, og vil håndtere alle varslinger konfidensielt.

Det er tre mulige måter å varsle på;

  1. Fyll ut skjema på hjemmesiden
  2. Send e-post til PwC: norway.seafoods.integrity@no.pwc.com
  3. Send brev til PwC: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Att. Gunnar Holm Ringen, Postboks 748 Sentrum, N-0106 Oslo.

Når varsling skjer gjennom en av disse tre kanalene, kan personen som varsler velge å forbli anonym. Det må imidlertid presiseres at eventuelle undersøkelser enklere lar seg gjennomføre, og sannsynligvis vil gi et bedre resultat, dersom varsleren oppgir sin identitet. Det er også mulig å forbli anonym overfor Norway Seafoods og kun oppgi identiteten sin til PwC.

Etter en innledende behandling av det innkomne varselet, vil PwC utarbeide en oppsummering med anbefaling om oppfølgende tiltak til bedriftens varslingsteam i Norway Seafoods, som deretter vil ta stilling til anbefalingen. Dersom rapporten indikerer forhold som krever nærmere undersøkelser, vil saken følges opp på en hensiktsmessig måte.

Med mindre varsler har valgt å forbli anonym for alle parter, skal vedkommende få svar innen rimelig tid. Dette svaret skal inneholde informasjon om hvordan saken har blitt behandlet og om utfallet.
© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta