Norway Seafoods Q4 2013: Økt salg og nye produkter

(..)

Oslo, 12. februar 2014: Norway Seafoods fikk et driftsresultat på -28 millioner kroner i fjerde kvartal 2013. Driftsmessig var kvartalet svakt bedre enn i 2012 med høyere omsetning og bedre marginer. Avsetninger knyttet til utestående fordringer og tap på sikringskontrakter for valuta er en viktig årsak til det svake resultatet.Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 397 millioner kroner, en økning med 23 millioner kroner i forhold til samme periode i 2012. Økningen i omsetning skyldes hovedsakelig høyere priser. Produksjonen ble betydelig redusert i kvartalet på grunn av dårlig fiske. 

- Det er positivt at vi erfarer økende priser, og at etterspørselen etter ferske kvalitetsprodukter er stigende. Vi har lykkes med å redusere vår lagerbeholdning av fryste produkter. Marginene er svakt bedret, hovedsakelig på grunn av en svekket norsk krone, sier konsernsjef Thomas Farstad.

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -28 millioner kroner i fjerde kvartal, mot -6 millioner kroner i samme periode året før. EBIT-marginen var på -7,2 prosent, mot -1,5 prosent i fjerde kvartal i 2012. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var 35 millioner kroner, mot 29 millioner året før. Resultatet etter skatt var -51 millioner kroner (-61 millioner kroner i samme periode i fjor), hvorav -23 millioner var knyttet til virksomhet under avvikling (-59 millioner i samme periode i fjor). Resultatet for virksomhet under avvikling er i all hovedsak knyttet til akkumulerte endringer i valutakurs fra det tidspunktet den franske virksomheten ble overtatt i 2007 til at salg av virksomheten ble gjennomført i 2013.

Netto rentebærende gjeld ble redusert til 252 millioner kroner (282 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2013). Egenkapitalandelen var 17,6 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 18,5 prosent ved utgangen av forrige kvartal.

Driftsresultatet for hele 2013 var på -43 millioner kroner, ned fra 17 millioner kroner i 2012. Resultat etter skatt for videreført virksomhet er på -47 millioner kroner, ned fra 2 millioner kroner i 2012. Resultatene for selskapets virksomhet både i Norge og Danmark ble svekket på grunn av svekkede markedsforhold og høye råvarepriser på laks for virksomheten i Danmark. Avsetninger for tap på utestående fordringer og tap på sikringskontrakter for valuta har bidratt til det svake resultatet.

Norway Seafoods lanserer nye produkter av torsk, senest med introduksjon av fersk skreifilet. Forventningen er likevel at marginene forblir lave for foredlede torskeprodukter. Selskapet vil legge vekt på å bedre kvaliteten og investeringer i ny teknologi som kan bedre konkurransekraften.

- Vi vil øke kvaliteten på norsk torsk og fortsette med å bygge markedsposisjoner både i Norge og utlandet. Våre nye lanseringer viser at med riktig kvalitet og forbrukertilpassede produkter tar villfanget torsk markedsandeler. Samtidig er det en utfordring at eksporten av ubearbeidet fersk torsk øker kraftig, noen som resulterer i svakere priser i det viktige europeiske markedet for ferske produkter. Etter en lang periode med sviktende lønnsomhet i norsk filetindustri er det nødvendig med mer spesialisering og investeringer i en ny generasjon teknologi, sier Thomas Farstad.


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Thomas Farstad, CEO, tel: +47 76 06 20 00                   

Anna Nord Bjercke, CFO, tel: +47 76 06 20 00


© Norway Seafoods | Buøyveien 7, 8340 Stamsund | Phone: +47 76 06 20 00 | Fax: +47 76 05 21 60 | norway@norwayseafoods.com

Powered by Zetta